fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Jydsk Drone Service ApS

20.5.2018

Jydsk Drone Service´s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne
privatlivspolitik, der informerer dig om hvordan vi behandler dine
personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte legitime og berettigede lovpligtige formål. Vi
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for
opfyldelse af de angivne formål. Vi er forpligtede til at opbevare data i 24
måneder, hvorefter de vil blive slettet.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Jydsk Drone Service ApS er dataansvarlig, og vi sikrer at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger: Jydsk Drone Service ApS
Kontaktperson: Renè Holdt
Adresse: Ejstrup Møllevej 20, Asferg, 8990 Faarup
CVR: 38380060
Telefonnr.: 71997772
Mail: info@jydskdroneservice.dk
Website: www.jydskdroneservice.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Kundeoplysninger:
• Almindelige personoplysninger:
• Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, logbog, fødselsdato, e-mailadresse
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• CPR-nummer
• Billede ID (f.eks kørekort)
• Dronebevis

2) Ansatte, freelance piloter / instruktører samt censorer:
• Almindelige personoplysninger:
• Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer,
logbog, fødselsdato, bank oplysninger, e-mailadresse
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• CPR-nummer
• Billede ID (f.eks kørekort)
• Dronebevis
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig, ved kursus tilmelding og kursus start,
samt ved udførelse af dronerelaterede opgaver og samarbejde.
Firmaets formål med behandling af dine personoplysninger
Vi benytter dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig
grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Firmaets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
• Når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke
Formålene:
1) Formål med behandling af personoplysninger:
• Firmaets kundehåndtering, herunder fakturering
• Som led i firmaets droneaktiviteter og andre drone relaterede aktiviteter,
herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder
• Levering af ydelser du har købt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på piloter, instruktører og
censorer:
• Håndtering af piloter, instruktører samt censorenes hverv og pligter i firmaet
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret
af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af kursusvirksomhed, herunder udfærdigelse af kursus bilag,
kursusbeviser, tilmeldingsblanketter mv.
• Brug af situationsbilleder taget i kursus regi, der afbilder en konkret aktivitet
eller situation i firmaet
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Trafikstyrelsen (TBST)
da firmaet er underlagt bekendtgørelse 1256 (Bydronebekendtgørelsen),
hvori vi forpligtes til, på forlangende af TBST, at opbevare og eller
dokumentere person data på kursister, i op til 24 måneder efter kursus.
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet
lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i
sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de
formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du
kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Vi har som udgangspunkt kun med personer over 18 år at gøre.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med kursusaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om
deltagelse og resultater på forlangende til TBST.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi
behandler dine personoplysninger som kursist i firmaet, som lønnet pilot,
censor eller instruktør:
Kursister:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra kursets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 2 år efter din gennemførelse af kursus
Piloter, instruktører og censorer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og
i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af
det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel kursister, piloter, instruktører og
censorer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi
behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet
dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra
tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive
ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på
vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse
herom.